Zasiłek dla bezrobotnych w Szwajcarii – dla kogo i ile?


Cz. 1

RAV regionalna agencja pracy współpracuje z Tobą, abyś jak najszybciej znalazł odpowiednią pracę. Twoje osobiste porady i pośrednictwo są na pierwszym planie. RAV posiada ogólną bazę danych o pracy i współpracuje z prywatnymi agencjami zatrudnienia. Każdy RAV ma terminale samoobsługowe, które umożliwiają wyszukiwanie ofert pracy w całej Szwajcarii. RAV doradza również w zakresie środków edukacyjnych i zatrudnienia. Adresy odpowiedzialnego RAV można uzyskać w gminie.

Die Arbeitslosenkasse – fundusz dla bezrobotnych, wypłaci Ci należne świadczenia co miesiąc. W gminie zamieszkania otrzymasz listę dostępnych (publicznych i prywatnych) funduszy ubezpieczeń na wypadek bezrobocia, z których możesz wybrać jedną z nich.

Zanim zgło­sisz się na RAV

Sprawdź czy dosta­łeś pra­wi­dłowo wypo­wie­dze­nie od pra­co­dawcy. Odpo­wied­nie okresy wypo­wie­dze­nia dla poszcze­gól­nie prze­pra­co­wa­nych dni w pracy to ;

 • Okres próbny – sie­dem dni wypo­wie­dze­nia
 • Pierw­szy rok pracy – jeden mie­siąc wypo­wie­dze­nia (na koniec mie­siąca)
 • Od dru­giego do dzie­wią­tego roku – dwa mie­siące wypo­wie­dze­nia (na koniec mie­siąca)
 • Po dzie­sią­tym roku – trzy mie­siące wypo­wie­dze­nia.

To są usta­le­nia prawne, ale warto się zapo­znać z wła­sną umową na początku pod­ję­cia pracy.

Spe­cjalna ochrona przed zwol­nie­niem.

Pod­czas służby woj­sko­wej, służby cywil­nej, cho­roby, wypadku lub cią­ży­/ma­cie­rzyń­stwa itp. W razie wypo­wie­dze­nia w tym cza­sie powi­nie­neś poin­for­mo­wać natych­miast pra­co­dawcę listem pole­co­nym, że chcesz kon­ty­nu­ować pracę. W razie wąt­pli­wo­ści skon­tak­tuj się z RAV lub biu­rem infor­ma­cji praw­nej.

Dzień informacyjny w RAV.

Na pierwszym spotkaniu odbędzie się konsultacja oraz sprawdzenie następujących dokumentów:

 • formularz rejestracyjny (chyba że był złożony już wcześniej w gminie)
 • dowód osobisty
 • karta ubezpieczenia lub numer AHV
 • umowę o pracę, pismo o zwolnieniu (Kündigung)
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie
 • wszystkie inne certyfikaty z odbytych szkoleń i kursów
 • dokumenty aplikacyjne (cv, list motywacyjny)
 • świadectwa pracy
 • jeśli mieszkasz w krajach UE / EFTA, będziesz potrzebował formularz PD U2 (dokument potwierdzający transfer zasiłku)
 • będziesz musiał pokazać wysłane już aplikacje, które musisz wysyłać już od dnia otrzymania wypowiedzenia z pracy

Cz.2

16 PYTAŃ NA TEMAT BEZROBOCIA

1.Czy jestem ubezpieczony od bezrobocia?

 • Tak, każdy pracujący w Szwajcarii jest obowiązkowo ubezpieczony od bezrobocia.
 • Nieubezpieczeni są właściciele firm oraz spółek.

2. Kiedy mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

 • Jeśli się zarejestrujesz w RAV. Musisz być bezrobotny lub jeśli masz pracę w niepełnym wymiarze godzin.
 • Musisz mieszkać w Szwajcarii. Jeśli pracujesz/pracowałeś w Szwajcarii zasiłek otrzymasz w kraju zamieszkania.
 • W ciągu ostatnich 2 lat musisz udowodnić co najmniej 12-miesięczny okres składkowy (nie musi być ciągiem) przed pierwszym wnioskiem. Jeśli kształciłeś dziecko w wieku poniżej 10 lat i nie otrzymałeś w tym czasie żadnego zasiłku dla bezrobotnych, musisz zapewnić co najmniej 12 miesięcy składek w ciągu ostatnich 4 lat przed pierwszą rejestracją.
 • Jeśli odprowadzałeś składki w krajach EU/EFTA.
 • Jeżeli wykazujesz chęć znalezienia pracy.
 • Jeśli uczestniczysz w konsultacjach i kontrolach zgodnie z instrukcjami RAV.

3. Jak złożyć wniosek?

Zapytaj swojego kompetentnego organu (w zależności od kantonu gminy lub właściwego RAV) o dostępne ubezpieczenie na wypadek bezrobocia i wybierz jedno z nich. Po dokonaniu wyboru będziesz zobowiązany do otrzymywania korzyści przez cały okres.

W pierwszym miesiącu bezrobocia fundusz bezrobocia wymaga:

 • kopii danych rejestracyjnych
 • zaświadczenia pracodawcy z ostatnich 2 lat (formularz „świadectwa pracodawcy”)
 • formularza „PD U1”, jeśli Przyjeżdżasz do Szwajcarii z państwa członkowskiego UE / EFTA

Pod koniec każdego miesiąca musisz przesłać następujące dokumenty do funduszu dla bezrobotnych (Arbeitslosenkasse);

 • formularz „Informacje ubezpieczonego” tzw. Angaben der versicherten Person
 • formularz „świadectwo pośrednich zarobków” tzw. Bescheinigung über Zwischenverdienst

Wszystkie formularze są dostępne w RAV lub Arbeitslosenkasse.

Roszczenia nie zgłoszone w ciągu 3 miesięcy przepadają.

4. Jakie obowiązki mam będąc na zasiłku dla bezrobotnych?

 • W ramach Twojego obowiązku współpracy musisz dostarczyć wszystkie informacje wymagane do wyjaśnienia roszczenia. Obejmuje to również przekazywanie swoim biurom wszelkich zmian związanych z roszczeniem. Może to być: uzyskanie dochodu pośredniego, rozpoczęcie działalności zarobkowej na własny rachunek, choroba lub wypadek itp. Organy egzekucyjne są w każdym przypadku zależne od wszystkich kompletnych, prawidłowo wypełnionych i terminowo złożonych dokumentów. Tylko wtedy fundusz ubezpieczeń na wypadek bezrobocia może prawidłowo ustawić zasiłek dla bezrobotnych i zapłacić go w odpowiednim czasie.
 • Jesteś zobowiązany zrobić wszystko, co jest uzasadnione, aby zapobiec i zmniejszyć bezrobocie. Musisz podjąć cel, już przed wystąpieniem bezrobocia, zwykle w formie odpowiedniego wniosku, aby w razie potrzeby szukać nowej pracy, także poza pracą. Aplikacje bez konkretnych ofert pracy (tzw. Ślepe aplikacje) mogą służyć jedynie jako uzupełnienie. Musisz podać RAV dane dotyczące poszukiwania pracy co miesiąc.
 • Pamiętaj, aby powiadomić fundusz ubezpieczenia zdrowotnego o wszelkich pracach wykonywanych podczas otrzymywania zasiłków dla bezrobotnych. Oszustwo ubezpieczeniowe nie jest tego warte. Centralne Biuro ds. Wynagrodzeń (AHV) informuje o ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia w zakresie stosunków pracy podczas bezrobocia.
 • Niewłaściwe lub niekompletne informacje mogą doprowadzić do zakończenia świadczeń i postawienia zarzutów karnych. Niesprawiedliwe świadczenia będą musiały zostać zwrócone.

5. Kiedy trzeba przyjąć ofertę pracy a kiedy nie?

Według RAV teoretycznie musisz zaakceptować każdą ofertę pracy. Jednak są wyjątki tzw. „nierozsądna oferta” i w niektórych przypadkach możesz być zwolniony z obowiązku akceptacji jeśli praca;

 • nie odpowiada zwykłym warunkom pracy
 • nie pasuje odpowiednio do twoich umiejętności lub poprzedniej aktywności zawodowej (nie dotyczy osób poniżej 30. roku życia)
 • nie odpowiada twojej osobistej sytuacji (wiek, zdrowie, rodzina)
 • wymaga codziennych dojazdów powyżej 4 godzin
 • utrudnia ponowne wejście do zawodu, jeśli w przewidywalnej przyszłości istnieje jakakolwiek perspektywa
 • wynagrodzenie w wysokości mniejszej niż 70% zarobków ubezpieczonych, chyba że otrzymujesz rekompensatę w ramach tymczasowego wynagrodzenia (Zwischenverdienstes)

6. Jaka jest moja dzienna dieta?

Otrzymujesz 5 diet dziennych tygodniowo (od poniedziałku do piątku). Ponieważ liczba dni roboczych waha się od miesiąca do miesiąca), miesięczna rekompensata za zasiłki dla bezrobotnych różni się odpowiednio. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależy zasadniczo od wynagrodzenia podlegającego AHV, które zarabiasz średnio w ciągu ostatnich 6 lub (jeśli jest to bardziej korzystne) w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed bezrobociem.

Otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 80% ubezpieczonego wynagrodzenia jeśli;

 • jeśli masz obowiązek alimentacyjny wobec dzieci poniżej 25 roku życia
 • jeśli twoje ubezpieczone zarobki nie przekraczają 3797 franków
 • jeśli otrzymujesz rentę inwalidzką odpowiadającą co najmniej 40% niepełnosprawności

We wszystkich innych przypadkach otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 70% zarobków ubezpieczonych.

Jeśli masz zobowiązania alimentacyjne wobec dzieci poniżej 25 roku życia, zasadniczo przysługują ci zasiłki na dziecko i edukację. Wysokość dodatków jest regulowana przez odpowiednie prawo kantonalne dotyczące zasiłków rodzinnych.

Składki na ubezpieczenie społeczne należy odliczać od zasiłku dla bezrobotnych, a podatki potrącane u źródła od zagranicznego podatku u źródła pobieranego od podatku źródłowego (Quellensteuer).

7. Ile dziennych diet mogę otrzymać?

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia zapewnia maksymalny okres 2 lat (okres ramowy dla otrzymania świadczenia). Termin rozpoczęcia tego okresu to pierwszy dzień, w którym spełniasz wszystkie wymagania kwalifikacyjne (patrz pyt.2)

Beitragszeit – przepracowany okres w miesiącach
Alter – wiek / Unterhaltspflicht – obowiązek alimentacyjny
Bedingungen – warunki
Taggelder – ilość dni diety

8. Kiedy wypłacony zostanie zasiłek dla bezrobotnych?

Fundusz bezrobocia zazwyczaj płaci dzienne diety za każdy miesiąc w następnym miesiącu. Otrzymasz pisemne oświadczenie. Aby uzyskać możliwie najszybszą wypłatę diet dziennych, ważne jest, aby jak najszybciej przesłać wszystkie niezbędne dokumenty do kasy bezrobotnych (patrz pytanie 3).

9. Co to jest dochód pośredni (Zwischenverdienst) i jak zasiłek dla bezrobotnych jest obliczany na podstawie zarobków tymczasowych?

Pracujesz niesamodzielnie lub samodzielnie i zarabiasz mniej niż zasiłek dla bezrobotnych. Dochód uzyskany z tej działalności nazywany jest zyskiem pośrednim. Zasiłek dla bezrobotnych wynosi 80% lub 70% różnicy między osiągniętymi zarobkami pośrednimi a zarobkami ubezpieczonymi przez co najmniej 12 miesięcy (patrz pytanie 6). Dochód pośredni musi być rekompensowany lokalnie i zawodowo.

Jest korzystne zarabianie na tymczasowej pensji. Dlatego że;

 • poprawiasz swoje dochody, ponieważ zarobki pośrednie i odszkodowanie z ubezpieczenia na wypadek bezrobocia są zawsze wyższe niż zasiłek dla bezrobotnych
 • daje to możliwość zdobycia dalszych doświadczeń zawodowych i nawiązania kontaktów. Łatwiej jest również znaleźć nową pracę z istniejącego już miejsca pracy dodatkowej
 • zdobywasz nowe okresy składkowe

10. Dlaczego może zostać mi wstrzymany zasiłek?

Jeśli naruszysz swoje obowiązki, zostaniesz tymczasowo zawieszony w swoich uprawnieniach do zasiłku. W rezultacie nie otrzymasz dziennych diet przez określony czas.

Zasiłek zostanie wstrzymany w szczególności gdy;

 • jesteś bezrobotny z własnej winy
 • nie starasz się wystarczająco o zdobycie nowej pracy
 • nie zastosujesz się do przepisów / instrukcji kontrolnych RAV, w szczególności nieprzyjęcie wyznaczonej rozsądnej pracy lub powstrzymanie się od podjęcia lub anulowania oferty pracy bez usprawiedliwionej przyczyny, lub będziesz osłabiał kontakt lub uniemożliwiał współpracę
 • naruszasz obowiązki informacyjne i sprawozdawcze
 • nieuczciwie dążysz do świadczeń dla bezrobotnych

Wstrzymanie zasiłku wynosi od 1 do 60 dni w zależności od sytuacji. Ważne będą tylko dni w których spełniasz wszystkie obowiązki bezrobotnego (patrz pytanie 2). Przy kolejnych niezastosowaniach się do przepisów okres kary będzie wyższy.

11. Ile dni czeka się na zasiłek?

Pierwsze pieniądze wpłyną po wypełnieniu wszystkich obowiązków dla bezrobotnego. Uprawnienie do zasiłku zaczyna się po ogólnym okresie oczekiwania 5 dni po kontroli bezrobocia.

Ponadto w niektórych przypadkach należy uwzględniać następujące specjalne dni oczekiwania:

 • 1 dzień, jeśli pracujesz lub pracujesz w zawodzie przed bezrobociem, często zatrudniając czasowo lub tymczasowo
 • 5 dni, wyłącznie z powodu długotrwałej choroby, macierzyństwa, wypadku, niepełnosprawności lub śmierci współmałżonka, separacji, rozwodu, pobytu w instytucji szwajcarskiej, powrotu do pracy za granicą (patrz pytanie 2, „Brakujący okres składkowy”) są zwolnieni z wypełniania okresu składkowego
 • 120 dni, jeśli jesteś zwolniony z płacenia składki z powodu edukacji, przekwalifikowania lub dalszego kształcenia samodzielnie lub w połączeniu z innym zwolnieniem.

12. Czym są dni niekontrolowane?

Po 60 dniach kontrolowanego bezrobocia masz prawo do 5 dni „wakacji” (1 tydzień). Są to dni, w których jesteś zwolniony z obowiązku spełnienia wymogów kontrolnych RAV- po prostu masz urlop. Możesz także zaoszczędzić te 5 dni „wakacji” i na przykład po 120 dniach kontrolowanego bezrobocia otrzymasz 10 dni „wakacji” (2 tygodnie), które należy zgłosić 2 tygodnie wcześniej w RAV.

Dni niekwalifikujące się, które nie zostały wyznaczone przed upływem okresu ramowego, nie mogą zostać przeniesione do nowego okresu. Wypłata gotówkowa niewykorzystanych dni niepodlegających opodatkowaniu nie jest możliwa w przypadku zmiany okresu ramowego lub rozpoczęcia pracy.

13. Co w przypadku, jeśli nie mogę spełnić wymogów kontrolnych RAV z powodu choroby, wypadku lub macierzyństwa?

Musisz zgłosić chorobę, wypadek lub macierzyństwo do RAV w ciągu 1 tygodnia.

Zgłaszasz również wypadek do funduszu dla bezrobotnych (Arbeitslosenkasse) i jeśli uczestniczyłeś w działaniu na rynku pracy także zgłosić to organizatorowi. W razie wypadku otrzymasz świadczenia z ubezpieczenia na wypadek bezrobocia przez pierwsze 3 dni (w tym dzień wypadku). Następnie otrzymujesz diety dzienne od SUVA (szwajcarska instytucja ubezpieczenia wypadkowego).

W przypadku choroby masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych tylko przez pierwsze 30 dni niezdolności do pracy.

Odszkodowanie po urodzeniu dziecka podlega EOG (wypłacane odszkodowanie z tytułu macierzyństwa). Dowiedz się z biura odszkodowawczego AHV.

14. Jakie świadczenia otrzymuję, jeśli muszę świadczyć służbę wojskową, cywilną lub obronną?

Jeśli odszkodowanie za utratę zarobków podczas szwajcarskiej służby wojskowej lub cywilnej nie przekracza 30 dni lub usługa ochrony jest niższa niż zasiłek dla bezrobotnych, fundusz bezrobocia płaci różnicę. Nie obejmuje szkół rekrutacyjnych, usług transportowych i porównywalnych usług dla innych krajów.

15. Czy mogę szukać pracy za granicą?

Dowiedz się od swojego RAV i przeczytaj serwis informacyjny „Usługi przy poszukiwaniu pracy za granicą”

16. Jak mogę zakwestionować decyzje wykonawców (urzędników)?

Wszystkie postanowienia i decyzje organów wykonawczych muszą być sporządzone na piśmie. Rozróżnia się dyspozycje od rozliczenia dziennej diety.

Każdy wniosek zawiera zawiadomienie o odwołaniu, które określa, co należy zrobić, jeśli nie zgadzasz się ze stanowiskiem. Procedura sprzeciwu jest zasadniczo bezpłatna.

Dzienne diety nie są dyspozycjami i dlatego nie mogą być bezpośrednio kwestionowane. Jeśli nie zgadzasz się z oświadczeniem, musisz złożyć wniosek na piśmie w ciągu 90 dni od otrzymania pisemnej decyzji.

W każdym przypadku zalecamy, abyś poprosił o rozmowę z organem zatwierdzającym przed złożeniem pisemnego sprzeciwu.

źródło; www.jobagent.ch/resources/jobagent/seco_leitfaden-arbeitslosigkeit.pdf